Time & Acess Control ลงเวลาและควบคุมประตูเข้าออก

   Finger Scan เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ 

  ระบบควบคุมการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ เป็นการลงเวลาด้วยการสแกนนิ้ว 

  ซึ่งสามารถป้องกันการลงเวลาแทนกัน พร้อมทั้งยังสามรถรองรับการเพิ่ม

  การใช้งานการสแกนบัตร หรือ ทางบัตร ไม่ว่าจะเป็นระบบ Proximity card

  ,Mifare card สำหรับในกรณีไม่สะดวกในการสแกนนิ้วลงเวลา ระบบควบคุม

  การลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ Access Control สามารถรองรับระบบการควบคุมประตูเข้าออกประตู

  ในบางรุ่น ซึ่งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Controlสามารถกำหนด Time Zone ได้

  Time Zone หมายถึงช่วงเวลาที่ระบุคนหรือบุคคล ในระบบควบคุมการเข้าออก Access Control

  ว่าคนหรือบุคคลใดสามรถ เข้าออก ในเวลาใดบ้าง


  Face Scan เครื่องบันทึกเวลาทํางานด้วยหน้า

  ระบบควบคุมการลงเวลาด้วยใบหน้า เป็นการลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า 

  ซึ่งสามารถป้องกันการลงเวลาแทนกัน พร้อมทั้งยังสามรถรองรับการเพิ่ม

  การใช้งานการสแกนบัตร ทางบัตร,นิ้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบ Proximity card

  ,Mifare card ,การสแกนนิ้ว สำหรับในกรณีไม่สะดวกในการสแกนใบหน้าลงเวลา 

  ระบบควบคุมการลงเวลาด้วยใบหน้า สามารถรองรับระบบการควบคุมประตูเข้าออกประตู

  Access Control ในบางรุ่น ซึ่งระบบควบคุมการเข้าออกประตู สามารถกำหนด Time Zone ได้

  Time Zone หมายถึงช่วงเวลาที่ระบุคนหรือบุคคล ในระบบควบคุมการเข้าออกAccess Control

  ว่าคนหรือบุคคลใดสามรถ เข้าออก ในเวลาใดบ้าง

Visitors: 40,321