Face Scan เครื่องบันทึกเวลาทํางานด้วยหน้า


 • Face Scan S501 Multibio700 Bio700 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า.jpg
  Face Scan S501 Multibio700 Bio700 400 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้าS501 Multibio700 Bio700 400 S501 Multibio700 Bio700 400is a new generation multiple biometr...

 • Face Scan S502 IFace302 IF402 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan S502 IFace302 IF402 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า - รองรับลงเวลาด้วยใบหน้า : 500 หน้า - รองรับลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ : 2,000 ลายนิ้วมือ - บันทึกข้อมูลการสแกน :...

 • Face Scan S503 VF300 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan S503 VF300 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า - รองรับลงเวลาด้วยใบหน้า : 200 หน้า - รองรับลงเวลาด้วยบัตร : 10,000 ใบ - บันทึกข้อมูลการสแกน : 100,000 รายการ - จอ...

 • Face Scan S504W VF680 VF780 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan S504W VF680 VF780 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า Face Scan S504W VF680 VF780is a face identification time & attendance and access control terminal, which can c...

 • Face Finger Scan ZKteco Mutibio 800 H เครื่องสแกน ใบหน้า ลายนิ้วมือลงเวลาพนักงาน.png
  Face & Finger Scan ZKteco Mutibio 800 H เครื่องสแกน ใบหน้า ลายนิ้วมือลงเวลาพนักงาน ZKteco Mutibio 800 H - รองรับลายนิ้วมือ : 4,000 ลายนิ้วมือ - รอรับการสแกน...

 • เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F65S.jpg
  HIP Face Scan CMI F65S 700 Face เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F65S 1000 ใบหน้า - รองรับใบหน้า : 1000 ใบหน้า 7,000 ลายนิ้วมือ 700 บัตร - บันทึกข้อมูล : 200,000 รายการ - ...

 • Face Scan HIP CMI F63 เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP CMI630
  Face Scan HIP CMI F63 เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP CMIF630 เครื่องสแกนใบหน้า(Face Scan) HIP CMIF630คุณภาพที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ โดยระบบสแกนใบหน้าอย่างอัจฉริยะ (Face Scan)HIP...

 • Face Finger Scan HIP CmiF68S เครื่องสแกน ใบหน้า ลายนิ้วมือลงเวลาพนักงาน.jpg
  Face Finger Scan HIP CmiF68S ราคา 4800.- ราคายังไม่รวม VAT แต่รวมส่ง Kerry แล้ว เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP CmiF68S ...

 • Face Finger Scan HIP CMIF66S เครื่องสแกน ใบหน้า ลายนิ้วมือลงเวลาพนักงาน.jpg
  Face Finger Scan HIP CMIF66S เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP CMIF66S - รองรับใบหน้า : 3000 ใบหน้า 10,000 ลายนิ้วมือ 2000 บัตร - บันทึกข้อมูล : 200,000 ...

 • เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F63S.jpg
  HIP Face Scan CMI F63S Promotion เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F63S - รองรับใบหน้า : 2,000 ใบหน้า 10,000 ลายนิ้วมือ 2,000 บัตร - บันทึกข้อมูล : 200,000 รายการ - จอแสดงผ...

ระบบควบคุมการลงเวลาด้วยใบหน้า เป็นการลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า 

ซึ่งสามารถป้องกันการลงเวลาแทนกัน พร้อมทั้งยังสามรถรองรับการเพิ่ม

การใช้งานการสแกนบัตร ทางบัตร,นิ้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบ Proximity card

,Mifare card ,การสแกนนิ้ว สำหรับในกรณีไม่สะดวกในการสแกนใบหน้าลงเวลา 

ระบบควบคุมการลงเวลาด้วยใบหน้า สามารถรองรับระบบการควบคุมประตูเข้าออกประตู

ในบางรุ่น ซึ่งระบบควบคุมการเข้าออกประตู สามารถกำหนด Time Zone ได้

Time Zone หมายถึงช่วงเวลาที่ระบุคนหรือบุคคล ในระบบควบคุมการเข้าออก

ว่าคนหรือบุคคลใดสามรถ เข้าออก ในเวลาใดบ้าง

Visitors: 24,028