Face Scan เครื่องบันทึกเวลาทํางานด้วยหน้า


 • Face Scan S501 Multibio700 Bio700 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า.jpg
  Face Scan S501 Multibio700 Bio700 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้าS501 Multibio700 Bio700 S501 Multibio700 Bio700is a new generation multiple biometric identific...

 • Face Scan S502 IFace302 IF402 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan S502 IFace302 IF402 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า - รองรับลงเวลาด้วยใบหน้า : 500 หน้า - รองรับลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ : 2,000 ลายนิ้วมือ - บันทึกข้อมูลการสแกน :...

 • Face Scan S503 VF300 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan S503 VF300 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า - รองรับลงเวลาด้วยใบหน้า : 200 หน้า - รองรับลงเวลาด้วยบัตร : 10,000 ใบ - บันทึกข้อมูลการสแกน : 100,000 รายการ - จอ...

 • Face Scan S504W VF680 VF780 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan S504W VF680 VF780 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า Face Scan S504W VF680 VF780is a face identification time & attendance and access control terminal, which can c...

 • Face Scan HIP CMI F60 เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan CMi F60 Silver เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้าCMi F60 Silver Face Scan HIP CMi F60 เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู Face Scan HIP CMi F6...

 • Face Scan HIP CMI F60 Gold เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
  Face Scan CMi F60 Gold เครื่องบันทึกเวลาด้วยการสแกนใบหน้าFace Scan HIP CMi F60 Gold เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู Face Scan HIP CMi F60 หนึ่งในผลิตภ...

 • Face Scan HIP CMI F63 เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP CMI630
  Face Scan HIP CMI F63 เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP CMIF630 เครื่องสแกนใบหน้า(Face Scan) HIP CMIF630คุณภาพที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ โดยระบบสแกนใบหน้าอย่างอัจฉริยะ (Face Scan)HIP...

 • เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F63S.jpg
  HIP Face Scan CMI F63S Promotion เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F63S - รองรับใบหน้า : 2,000 ใบหน้า 10,000 ลายนิ้วมือ 2,000 บัตร - บันทึกข้อมูล : 200,000 รายการ - จอแสดงผ...

 • เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F65S.jpg
  HIP Face Scan CMI F65S 700 Face เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMI F65S 700 ใบหน้า - รองรับใบหน้า : 700 ใบหน้า 7,000 ลายนิ้วมือ 700 บัตร - บันทึกข้อมูล : 200,000 รายกา...

ระบบควบคุมการลงเวลาด้วยใบหน้า เป็นการลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า 

ซึ่งสามารถป้องกันการลงเวลาแทนกัน พร้อมทั้งยังสามรถรองรับการเพิ่ม

การใช้งานการสแกนบัตร ทางบัตร,นิ้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบ Proximity card

,Mifare card ,การสแกนนิ้ว สำหรับในกรณีไม่สะดวกในการสแกนใบหน้าลงเวลา 

ระบบควบคุมการลงเวลาด้วยใบหน้า สามารถรองรับระบบการควบคุมประตูเข้าออกประตู

ในบางรุ่น ซึ่งระบบควบคุมการเข้าออกประตู สามารถกำหนด Time Zone ได้

Time Zone หมายถึงช่วงเวลาที่ระบุคนหรือบุคคล ในระบบควบคุมการเข้าออก

ว่าคนหรือบุคคลใดสามรถ เข้าออก ในเวลาใดบ้าง

Visitors: 14,521