HIP Face scan เครื่องสแกนใบหน้าลงเวลา

HIP เครื่องลงเวลาการทำงานพนักงาน ด้วยใบหน้า (FACE SCAN HIP)

เครื่องลงเวลาด้วยใบหน้า HIP เครื่องลงเวลาที่ทาง HIP ได้พัฒนาการลงเวลาด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ บันตร Proximity หรือรหัส อีกทั้งยังสามารุควบคุมการเปิด ปิดประดู ผ่านชุดควบคะม (Access Control ) ทั้งนี้ นอกจากตัวเครื่องที่รวมรวมการลงเวลาในไว้ในเครื่องเดียว แล้ว ตัวเครื่องลงเวลาด้วยใบหน้าของ HIP ยังสามารถทำการดึงข้อมูลการลงเวลาการทำงานพนักงาน ผ่าน ระบบ Network (LAN) ,Flash Drive รวมถึงการดึงข้อมูลการลงเวลาทำงานระบบสาขาผ่าน ทาง Internet อย่างง่ายเพียงแค่เสียบสาย Lan และเครื่องสามารถออก Internet  ได้ (ผ่านระบบ (Clound) 

นอกจากนี้ เครื่องลงเวลาพนักงานด้วยใบหน้า ของ HIP ยังมาพร้อมโปรแกรมการประมวลผลการลงเวลาทำงานพนักงาน โดยตัวโปรแกรมจะทำหน้าทีคำนวณ การขาด ลา มา สาย ตามกะการทำงานที่ได้ทำการตั้งไว้ตามช่วงเวลา (HIP Premium Time) นอกจากนี้ทาง HIP ยังได้พัฒนา โปรแกรมให้มีการแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อพนักงานได้ทำการลงเวลา (Time4.0) 

เครื่องลงเวลาการทำงานด้วยใบหน้าหรือเครื่องสแกนหน้า HIP สามารถรุ่นของเครื่องออกเป็น

1 เครื่องที่สามารถดึงข้อมูลผ่านระบบ LAN : HIP Facescan Fingerscan CMI F65S, HIP Facescan Fingerscan CMI F63, HIP Facescan Fingerscan CMI F68SHIP Facescan Fingerscan CMI F63S, HIP Facescan Fingerscan CMI F66S

2 เครื่องที่สามารถดึงข้อมูลระบบสาขา : HIP Facescan Fingerscan CI F69S - CI F69TS, HIP Facescan Fingerscan CMI F75SHIP Facescan Fingerscan CMI F76S  CmiF76S, HIP Facescan Fingerscan CMI F77S CmiF77S 

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องลงเวลาพนักงานด้วยลายนิ้วมือ เครื่องลงเวลาด้วยฝามือ เครื่องลงเวลาด้วยใบหน้า เครื่องลงเวลาด้วยเส้นเลือด พร้อมโปรแกรมการคำนวณ เวลาการทำงาน พนักงาน ขาด ลา มา สาย  รองรับการดึงผ่านสาขา และการแจ้งเตือนการลงเวลาการทำงานพนักงาน ผ่าน Line (บางรุ่น) ทีมีคุณภาพราคาที่เหมาะสม 

Visitors: 272,114